Oto odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane w toku realizacji projektu „O finansach… w bibliotece”.

Masz pytanie? Napisz do nas.

  • Na co biblioteki będą mogły wydatkować wsparcie finansowe jakie otrzymają w ramach projektu?

Jednorazowe wsparcie finansowe dla bibliotek można będzie przeznaczyć na pokrycie wydatków dot. organizacji spotkań edukacyjnych  np. niewielkiego poczęstunku podczas spotkań kursu, materiałów eksploatacyjnych (toner, papier), zwrotu kosztów podróży dla gościa-eksperta, którego biblioteka zaprosi na spotkanie, zwrotu kosztów podróży bibliotekarzy – na szkolenie lub na miejsce spotkań kursu, o ile nie będzie to siedziba biblioteki, w której zatrudniony jest bibliotekarz.

Wsparcie finansowe składa się z dwóch części: stałej, niezależnej od liczby uczestników kursu oraz zmiennej, zależnej od liczby uczestników kursu (średnio 800 zł na bibliotekę). Środki te FRSI przekaże bibliotekom w kwocie zryczałtowanej w formie darowizny celowej. Biblioteki będą zobowiązane przedstawić sprawozdanie online z realizacji projektu, w tym także z wykorzystania tych środków. Warunki przekazania, wykorzystania i rozliczenia wsparcia finansowego zostaną określone w umowie uczestnictwa biblioteki w projekcie.

  • Czy warunkiem udziału biblioteki w projekcie jest posiadanie przez nią pracowni komputerowej?

Komputery z dostępem do Internetu są niezbędne do przeprowadzenia wszystkich 5 spotkań edukacyjnych kursu „O finansach… w bibliotece” – zarówno na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym. Każdy z uczestników potrzebuje komputer podczas kursu. Zgodnie z wymogami projektu w przypadku, gdy biblioteka dysponuje mniejszą liczbą komputerów niż uczestników kursu z jednego komputera może korzystać 2 osoby. Uczestnicy pracują (na wszystkich 5 spotkaniach kursu) logując się na platformę e-learningową za pomocą indywidualnych loginów, które otrzymują na pierwszym spotkaniu kursu. Komputery z podłączeniem do internetu są również niezbędne do wykonywania testów sprawdzających online w toku kursu.

Posiadanie przez bibliotekę własnej pracowni nie jest jednak wymagane w projekcie. Bibliotekom, które mają mało sprzętu rekomendujemy współpracę z innymi organizacjami czy instytucjami na terenie gminy. Spotkania mogą się odbywać w zaprzyjaźnionej szkole, stowarzyszeniu, które dysponują pracownią komputerową. Można także poprosić uczestników kursu, aby przynieśli własne laptopy.

  • Czy warunkiem udziału w projekcie jest wniesienie wkładu finansowego przez bibliotekę? Czy zakwalifikowana biblioteka otrzyma dotację na realizację projektu?

Wkład finansowy bibliotek nie jest wymagany. Na pokrycie wydatków związanych z organizacją kursu biblioteki otrzymają jednorazowe wsparcie w średniej wysokości około 800 zł (kwota ta jest ustalana w zależności od liczby osób uczestniczących w kursach w danej bibliotece).

  • Ile osób biblioteka musi przeszkolić w ramach kursu „O finansach… w bibliotece”?

Każda z bibliotek powinna przeszkolić minimum 20 osób dorosłych z zakresu edukacji finansowej. Zgodnie z założeniami projektu ogółem podczas tegorocznych kursów powinno się dokształcić 2000 osób.

Komisja oceniająca zgłoszenia weźmie również pod uwagę, ile osób zadeklaruje do przeszkolenia biblioteka. Choć jest to kryterium dodatkowe, może się zdarzyć, że przy dwóch podobnie punktowanych zgłoszeniach zostanie przyjęta do projektu biblioteka, która zadeklaruje większą liczbę osób do przeszkolenia na kursie – aby sprostać wymogom projektu.

W przypadku, gdy biblioteka nie może podjąć się szkolenia większej grupy, prosimy dodać uzasadnienie tej sytuacji w zgłoszeniu (Dodatkowe informacje istotne przy zgłoszeniu). Zadeklarowane liczby osób są wiążące i zostaną uwzględnione w umowie uczestnictwa w projekcie. Wysokość wsparcia finansowego dla biblioteki w projekcie zależy również od liczby szkolonych.

 

  • Czy w VI edycji projektu „O finansach… w bibliotece” mogą uczestniczyć tylko biblioteki, które brały udział w Programie Rozwoju Bibliotek FRSI?

Zapraszamy zarówno biblioteki, które współpracowały już z FRSI jak i te, które zgłaszają się do nas po raz pierwszy. Do udziału w projekcie zapraszamy gminne biblioteki publiczne z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz z miast do 200 tysięcy mieszkańców z całej Polski- także te, które brały udział w poprzednich edycjach projektu.